KooptakteCheck

Algemene Voorwaarden

Dit zijn onze KLEINE lettertjes

 1. Artikel 1. Algemeen

  1. 1.1 KoopakteCheck is een geregistreerde handelsnaam van AktenCheck B.V. Als in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar KoopakteCheck geldt dat ook voor AktenCheck B.V. en omgekeerd.
   AktenCheck B.V. is statutair gevestigd in 's-Hertogenbosch en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64472515.
  2. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van KoopakteCheck (koopaktecheck.nl), op de overeenkomst die tot stand komt wanneer jij jouw koopakte instuurt en op alle werkzaamheden die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden.
  3. 1.3 Met een bezoek aan de website en/of het insturen van jouw koopakte verklaar je dat je de algemene voorwaarden van KoopakteCheck hebt gelezen, dat je weet dat de voorwaarden van toepassing zijn en dat je daarmee akkoord bent.
  4. 1.4 Deze algemene voorwaarden verwijzen ook naar ons privacybeleid en onze disclaimer, welke onderdeel uitmaken van deze algemene voorwaarden. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden verklaar je ook akkoord te gaan met deze - aanvullende - bepalingen.
  5. 1.5 Alleen schriftelijke afspraken of toezeggingen gelden. Aan mondelinge of telefonische afspraken en toezeggingen kunnen geen rechten worden ontleend.
  6. 1.6 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van 'schriftelijk', wordt hieronder tevens begrepen een fax- of mailbericht.
  7. 1.7 Is voor een KoopakteCheck of andere werkzaamheden door AktenCheck B.V. een bepaalde termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dat nooit een fatale termijn. Mocht de aangegeven termijn om welke redenen dan ook door AktenCheck B.V. niet gehaald kunnen worden, dan zullen we je daar zo spoedig mogelijk per mailbericht van op de hoogte stellen. We zullen dan tevens aangeven op welke termijn je de KoopakteCheck en/of andere documenten van ons zult ontvangen.
  8. 1.8 Onder werkdagen wordt verstaan maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag met uitzondering van wettelijk erkende feestdagen. De wettelijk erkende feestdagen in 2020 zijn: woensdag 1 januari, zondag 12 april, maandag 13 april, maandag 27 april, dinsdag 5 mei, donderdag 21 mei, zondag 31 mei, maandag 1 juni, vrijdag 25 december, zaterdag 26 december.
  9. 1.9 AktenCheck B.V. kan de website - tijdelijk - buiten gebruik stellen. Veelal ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden, updaten of andere technische redenen.
  10. 1.10 Heb je vragen over deze algemene voorwaarden of andere vragen, laat het ons dan weten via het contactformulier of stuur een mailbericht naar info@koopaktecheck.nl.
 2. Artikel 2. Toepasselijkheid

  1. 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AktenCheck B.V. verstrekte adviezen en/of overige werkzaamheden, hoe ook genaamd en alles wat hiermee verband houdt.
  2. 2.2 Van de bepalingen in deze algemene voorwaarden kan worden afgeweken, maar uitsluitend wanneer wij dat vooraf schriftelijk met jou zijn overeengekomen.
  3. 2.3 Ten aanzien van jouw betaling zijn ook de algemene voorwaarden van Mollie (mollie.com/nl) van toepassing.
  4. 2.4 AktenCheck B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Wij raden jou aan om de algemene voorwaarden regelmatig door te lezen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Mocht er een wijziging in de algemene voorwaarden plaatsvinden nadat jij jouw koopakte hebt ingestuurd en jij ondervindt hinder van deze wijziging, dan mag jij de overeenkomst met AktenCheck B.V. kosteloos ontbinden. Wanneer je al hebt betaald, dan storten wij het bedrag terug op jouw bankrekening.
  5. 2.5 Mocht een bepaling van deze algemene voorwaarden tegenstrijdig of nietig blijken te zijn (of worden vernietigd), dan blijft de rest van deze algemene voorwaarden van toepassing. In dat geval zullen we samen met jou proberen de betreffende bepaling te vervangen, waarbij we zoveel mogelijk kijken naar het doel en de strekking van de eerdere bepaling.
  6. 2.6 Indien er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een bepaling in deze algemene voorwaarden, of er doet zich een situatie voor die niet is geregeld in deze algemene voorwaarden, dan proberen wij samen met jou de betreffende bepaling in te vullen of de ontstane situatie te beoordelen 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.
 3. Artikel 3. Overeenkomst en totstandkoming

  1. 3.1 De diensten van KoopakteCheck zijn uitsluitend bestemd voor particuliere (ver)kopers van een woning.
  2. 3.2 De overeenkomst met AktenCheck B.V. komt tot stand doordat jij jouw koopakte en/of andere documenten hebt verzonden naar de website van KoopakteCheck en nadat wij jouw betaling hebben ontvangen.
  3. 3.3 Het moment waarop wij de betaling hebben ontvangen, wordt beoordeeld aan de hand van onze bankgegevens van iDEAL.
  4. 3.4 KoopakteCheck zal niet voor zowel koper als verkoper dezelfde koopakte beoordelen. In voorkomend geval adviseert KoopakteCheck slechts de persoon waarmee als eerste een overeenkomst tot stand is gekomen.
  5. 3.5 KoopakteCheck mag, zonder opgaaf van reden, een opdracht weigeren en/of een overeenkomst ontbinden. Mocht je al hebben betaald, dan storten wij het bedrag terug op jouw bankrekening.
 4. Artikel 4. Kosten

  1. 4.1 Alle bedragen op de website van KoopakteCheck zijn all-in, dus inclusief alle kosten en inclusief omzetbelasting (btw). Het btw-nummer van AktenCheck B.V. is NL855680477B01.
  2. 4.2 De kosten van een KoopakteCheck bedragen € 249,-.
  3. 4.3 Wil je andere stukken of documenten door ons laten beoordelen (of opstellen) neem dan eerst even contact met ons op, via het contactformulier of info@koopaktecheck.nl, voor de mogelijkheden en de kosten.
 5. Artikel 5. Betalingswijze

  1. 5.1 De wijze van betaling van de kosten van een KoopakteCheck is via iDEAL. De link naar iDEAL tref je aan in onze bevestigingsmail na ontvangst van jouw koopakte. Door hierop te klikken kom je in een beveiligde betaalomgeving.
  2. 5.2 Om jouw betaling via iDEAL te kunnen laten verlopen, maken wij gebruik van de diensten van Mollie (mollie.com/nl).
  3. 5.3 Bij de KoopakteCheck ontvang je een - digitaal - exemplaar van de afrekening.
 6. Artikel 6. Wat kun je verwachten van KoopakteCheck

  1. 6.1 Een KoopakteCheck is een juridisch advies over de inhoud van de koopakte, in begrijpelijke taal en gericht op jouw persoonlijke situatie. AktenCheck B.V. signaleert verbeterpunten en wijst je op valkuilen en risico's in de koopakte, zodat jij precies weet wat je tekent voordat je tekent.
  2. 6.2 Je ontvangt de KoopakteCheck per mail en altijd binnen 2 werkdagen na betaling. In het geval wij jouw koopakte en/of andere documenten onvolledig, onduidelijk en/of onleesbaar hebben ontvangen, of wanneer jij wordt verzocht om aanvullende informatie, gaat voormelde termijn niet eerder in dan na ontvangst van de juiste stukken.
  3. 6.3 Alle bedragen op de website van KoopakteCheck zijn inclusief alle kosten en inclusief omzetbelasting (btw). Er worden nooit extra kosten in rekening gebracht, dus geen addertjes onder het gras.
  4. 6.4 AktenCheck B.V. behandelt jouw koopakte altijd vertrouwelijk. AktenCheck B.V. verstrekt nooit gegevens aan derden. Jouw (persoons)gegevens en de door jou ingezonden koopakte (met bijlagen) worden direct na beoordeling door ons vernietigd. Alle documenten en stukken die wij naar jou verzenden worden na het verstrijken van de hierna onder 10.7 genoemde termijn door ons vernietigd. AktenCheck B.V. is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
  5. 6.5 Betaling vindt plaats in een beveiligde betaalomgeving.
  6. 6.6 AktenCheck B.V. kan niet garanderen dat de verkoper - volledig - zal instemmen met alle door jou voorgestelde wijzigingen. De koopakte is namelijk een overeenkomst, waar zowel de koper als de verkoper zich in moeten kunnen vinden. Wat wij je wel garanderen, vind je terug in onze tevredenheidsgarantie.
 7. Artikel 7. Wat verwachten wij van jou

  1. 7.1 Jij zorgt voor een juist, volledig en duidelijk leesbaar - digitaal - exemplaar van jouw koopakte met bijlagen. Daarnaast ontvangen wij graag alle overige informatie, stukken en/of documenten waarvan jij weet of redelijkerwijs kan begrijpen dat wij die nodig hebben voor de KoopakteCheck. Na ontvangst van de stukken kan het zijn dat wij jou per malbericht om aanvullende informatie vragen. Jij staat zelf in voor de juistheid en volledigheid van de door jou aangeleverde stukken. Dit geldt ook wanneer de stukken van derden afkomstig zijn.
  2. 7.2 Wij zijn nooit aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan doordat wij een onjuiste of onvolledige koopakte hebben ontvangen. Hetzelfde geldt voor de bijlagen en alle andere aangeleverde stukken.
  3. 7.3 Wanneer de koopakte, of andere stukken, is/zijn gewijzigd nadat jij de koopakte hebt ingestuurd en voordat jij de KoopakteCheck hebt ontvangen, ben je verplicht dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.
  4. 7.4 Jij garandeert dat de door jou ingezonden bestanden vrij zijn van virussen en defecten.
  5. 7.5 Het kan zijn dat jij na ontvangst van de KoopakteCheck wordt gevraagd naar jouw mening over het gebruik van onze website, onze dienstverlening en/of de inhoud en bruikbaarheid van de KoopakteCheck, zodat wij onze dienstverlening wellicht nog verder kunnen verbeteren. Wij hopen dat jij ons jouw mening laat weten door het invullen van een korte vragenlijst. Mocht je geen vragenlijst hebben ontvangen, dan kun je jouw mening/ervaring altijd aan ons laten weten via het contactformulier of info@koopaktecheck.nl. KoopakteCheck kan en mag jouw opmerking(en) op de website plaatsen, hierbij zal jouw identiteit niet zichtbaar zijn.
  6. 7.6 Wij zouden het bijzonder op prijs stellen wanneer jij jouw ervaring met en/of mening over KoopakteCheck plaatst/deelt op sociale media.
 8. Artikel 8. Verantwoordelijkheid

  1. 8.1 AktenCheck B.V. is uitdrukkelijk geen partij in de koopakte of in welke verbintenis tussen verkoper en koper dan ook.
  2. 8.2 AktenCheck B.V. geeft geen enkel bouwkundig, technisch, juridisch of ander advies ten aanzien van de woning zelf. AktenCheck B.V. beoordeelt uitsluitend de inhoud van de koopakte aan de hand van de door jou aangeleverde gegevens en stukken.
  3. 8.3 Jij bent zelf verantwoordelijk voor:
   • wijziging en/of aanpassing van de koopakte naar aanleiding van de adviezen uit de KoopakteCheck;
   • bouwkundige keuring van de woning;
   • onderzoek naar bestemmingsplan en/of andere wet- en regelgeving ten aanzien van - het gebruik van - de woning;
   • onderzoek naar de juistheid van verstrekte informatie en gedane mededelingen van zijde van verkoper en/of makelaar;
   • de aankoop van de woning en alle daaruit voortvloeiende (rechts)gevolgen.
 9. Artikel 9. Klachten

  1. 9.1 Eventuele klachten laat je ons weten via het contactformulier of stuur een mailbericht naar info@koopaktecheck.nl.
  2. 9.2 Bij klachten zullen wij onze uiterste best doen deze samen met jou op te lossen.
 10. Artikel 10. Aansprakelijkheid

  1. 10.1 AktenCheck B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor zowel directe als indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het bezoek aan de website, het gebruik van de website, van de door AktenCheck B.V. op de website aangeboden diensten en/of van de informatie die van of via de website is verkregen.
  2. 10.2 AktenCheck B.V. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: lichamelijke of geestelijke schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  3. 10.3 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van AktenCheck B.V.
  4. 10.4 AktenCheck B.V. is nooit aansprakelijk voor eventuele directe schade die is ontstaan doordat wij een onjuiste of onvolledige koopakte hebben ontvangen. Hetzelfde geldt voor de bijlagen en alle andere door jou of door derden aangeleverde stukken.
  5. 10.5 In het geval AktenCheck B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van AktenCheck B.V. steeds beperkt tot het bedrag dat onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal uitkeren.
  6. 10.6 In het geval AktenCheck B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade en onze verzekering keert om welke reden dan ook niet uit, dan is de aansprakelijkheid van KoopakteCheck beperkt tot het bedrag wat jij aan ons hebt betaald, dan wel het deel van jouw betaling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  7. 10.7 Eventuele vorderingsrechten en/of andere bevoegdheden van jouw zijde jegens AktenCheck B.V. vervallen in elk geval 6 maanden na het moment waarop jij bekend werd, of redelijkerwijs bekend kon zijn, met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
  8. 10.8 Doordat jij weet dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en jij hiermee instemt, bevestig je expliciet dat jij eventuele vorderingsrechten en/of andere bevoegdheden nooit zal overdragen aan een andere partij, op welke manier of onder welke benaming dan ook.
  9. 10.9 In geval van overmacht is AktenCheck B.V. nooit aansprakelijk of schadeplichtig.
 11. Artikel 11. Intellectueel eigendom

  1. 11.1 De inhoud van de website van KoopakteCheck, daaronder begrepen alle tekst, logo's, data, afbeeldingen, (bedrijfs)namen en alle overige gegevens zijn het exclusieve eigendom van AktenCheck B.V.
  2. 11.2 De inhoud van de KoopakteCheck, te weten: advies, toelichtingen, informatiebladen en - fiscale - tips zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren exclusief toe aan AktenCheck B.V.
  3. 11.3 Zonder schriftelijke toestemming van AktenCheck B.V. mag je niets van de website of uit de KoopakteCheck kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren, publiceren, verveelvoudigen of openbaar maken.
  4. 11.4 Wanneer je handelt in strijd met dit artikel ben je een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd van € 2.500,- voor iedere keer dat je deze bepaling overtreedt.
 12. Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

  1. 12.1 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. 12.2 Mochten er naar aanleiding van de overeenkomst geschillen ontstaan en komen we daar samen niet uit, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in 's-Hertogenbosch.